De hiërarchie voorbij

TIEN WETMATIGHEDEN OVER ZELFSTURING Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 6(1)

Met de sterk toegenomen invloed van regel- en controlesystemen in organisaties, is ook de roep om zelfsturing krachtiger geworden. In dit artikel wordt de verschuivende verhouding tussen professionele zelfsturing en hiërarchische controle verkend en wordt de vraag beantwoord welke rol de begeleidingskundige kan vervullen in deze spanningsvolle ontwikkeling in bedrijven en instellingen. In een gedachtewisseling tussen de auteurs worden tien wetmatigheden gepresenteerd die verhelderen dat hiërarchie als zelfsturing tegelijkertijd bestaan in een onderlinge vervlechting. Bij zelfsturing gaat het daarbij niet alleen om individuele beslissingsruimte, maar juist om het zoeken naar horizontale en verticale afstemming en verbinding, in een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geheel kan beschouwd worden als een permanent collectief leerproces, waarbij de begeleidingskundige een essentiële faciliterende rol te vervullen heeft.

Idealen, afwijkingen en begeleiders

HOE IEDERE MAATSCHAPPIJ EIGEN UITVALLERS CREËERT Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 5 (3)

Paul Verhaeghe is hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit van Gent. Hij publiceert over de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische problemen. Zijn twee meest recente boeken zijn: Identiteit en Autoriteit. In het eerste boek zet hij uiteen dat de context waarin wij leven bepaalt wie wij zijn. En de maatschappij bepaalt nu: wie geen succes heeft, zal ziek zijn. Die norm heeft als nadeel dat de mens eenzamer is dan ooit en dat betekenisvol leven moeilijk is. Vanwege de publicaties van Verhaeghe was de redactie benieuwd naar zijn perspectief op het thema van dit nummer: fouten, falen en fiasco’s. Dit artikel kwam tot stand op basis van zijn boeken en een persoonlijk gesprek met hem.

De huidige tijd vraagt meer zelfsturing van professionals

EEN GESPREK OVER DE SUPERVISIEOPLEIDINGEN Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 7 (1)

In deze bijdrage staan we stil bij de staat van de supervisieopleidingen. Welke ontwikkelingen doen zich daar voor? Hoe gaat het met de instroom? En waar komen supervisoren terecht? Deze en andere vragen legden we voor aan enkele coördinatoren en docenten van supervisieopleidingen. We gingen van start met een groepsgesprek met Francien Bruggink (docent supervisiekunde bij Hogeschool Utrecht), Jetty de Groot (programmaleider van de supervisorenopleiding van Hogeschool Windesheim) en Marjo Boer (docent supervisiekunde/ervaringsdeskundigheid bij GITP Postacademisch onderwijs). Vervolgens spraken we individueel met Annette Perino (docent supervisiekunde bij de master begeleidingskunde van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen). En tot slot ontvingen we schriftelijke reacties en aanvullingen op een eerste versie van dit artikel van Valentine Wijnen (supervisorenopleiding van Hogeschool Utrecht), Anke Fabels (opleiding voor gz-supervisor van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam), Rien van der Zeijden en Wilma Brinkman (opleiding begeleidingskunde, supervisie en coaching van de Hanzehogeschool Groningen).